6-daagse training

CB-312 “Specialist noodverlichtings
deskundige gevorderden

Specialist noodverlichtingsdeskundige gevorderden

De deelnemers aan deze training maken kennis met:

Bij spanningsuitval van het openbare net of een andere calamiteit valt in gebouwen de verlichting uit.
Netonafhankelijke noodverlichting zorgt er dan voor dat de aanwezige personen processen kunnen afsluiten om daarna veilig het gebouw te verlaten. In het bijzonder in gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn schuilt het gevaar van paniek door de optredende desoriëntatie bij plotseling optredende duisternis.

In dit geval stelt een duidelijke vluchtroutesignalering en met een eventuele noodverlichting de aanwezigen in staat om veilig via de aangewezen vluchtroutes het gebouw te verlaten.

Deze 6-daagse gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

Tunnels vallen buiten het bestek van deze publicatie.

In de diverse cursusdagen komen wettelijke kaders, normen, aanbevelingen en randvoorwerpen voor het ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtroutesignaleringen en de ter beschikking staande systemen aan de orde.

Als onderdeel van de in bedrijfstellingsprocedure wordt aandacht besteed aan het toepassen van een checklist, het opzetten van een logboek en het verrichten van controlemetingen. De cursus is bedoeld voor organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor ontwerp en voor personen in de opdrachtgeversfeer als (gedelegeerd) installatieverantwoordelijke, monteurs en toezicht beherende instanties (gemeente/ brandweer).

Deze 6-daagse cursus omschrijft hoe op uniforme en consistente wijze de noodverlichtingsinstallatie en de vluchtroute aanduiding in gebouwen kan worden ontworpen en geïnstalleerd. Deze cursus gaat inhoudelijk verder dan de wettelijke eisen en kiest in ontwerp en uitvoering voor een hoger kwaliteitsniveau voor noodverlichting.

Speciale ruimten inclusief tunnels vallen buiten het bestek van de publicatie.

Voor het structureren van de informatie is gebruik gemaakt van het Model Kwaliteitsbeheersing Installatietechniek. De MKI-structuur is een instrument voor het beheersen van het voortbrengingsproces van installaties en levert voor elke fase van het proces de vereiste informatie aan partijen om een goede combinatie van gebouw en de geselecteerde noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie te kunnen realiseren. In de MKI-structuur wordt het proces verdeeld in 5 fasen:

I Programmafase

In de programmafase worden de eisen, wensen en verwachtingen met betrekking tot de noodverlichtinginstallaties geïnventariseerd en beperkende randvoorwaarden geformuleerd. Aan het eind van de programmafase heeft de opdrachtgever/architect /installatiedeskundige voldoende informatie om voor de opdrachtgever een Programma van Eisen te vervaardigen.

II Ontwerpfase

In de ontwerpfase worden op basis van Programma van eisen een systeemkeuze vastgesteld waarna de voorzieningen voor de noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie worden uitgewerkt. Van de keuze voor verschillende noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallaties worden de consequenties op hoofdlijnen zichtbaar gemaakt. Aan het eind van de ontwerpfase wordt in het ontwerp een definitieve systeemkeuze gemaakt.

III Uitwerkingsfase

In de uitwerkingsfase wordt het systeemontwerp tot in detail uitgewerkt waarna deze in een bestek of contractstuk worden vastgelegd. Op basis van deze ontwerpspecificaties worden daarna de componenten geselecteerd. Hier worden 2 volledige dagen aan besteed om lichtberekeningen te vervaardigen in DIALux evo. Indien er in het voortraject iets fout gaat, heeft dat verdere uitwerkingen bij de oplevering, voorkom dit!

IV Realisatiefase

In de realisatiefase wordt de installatie aangelegd en opgeleverd. Hierin worden de volgende onderwerpen behandelt, RI&E, planning, uitvoeringstekeningen, installatie noodverlichtingsinstallatie, installatie vluchtrouteaanduiding, testen & bedrijfsstellen, meten: lichtniveau en capaciteit accu, logboek, opleveren aan opdrachtgever, instructies aan bevoegde personen en afspraken inzake onderhoud. Deze laatste dag worden er ook lichtmetingen conform NEN 1891 uitgevoerd.

Doelgroep

Doelgroep: – Gemeenten – Installatiebedrijven – Contractbeheerders – Installatieverantwoordelijke – projectleiders, projectbegeleiders, projectmanager – Overheid – Omgevingsvergunningloket – Milieudiensten – Groothandels – Fabrikanten – Lichtadviseurs

Doel

Na het volgen van deze cursus:

 • Het ontwerpen van een noodverlichtings- en vluchtrouteaanduidingsinstallatie verloopt volgens een itererend en optimaliserend proces, waarbij steeds een terugkoppeling naar uitgangspunten en eisen wordt gemaakt. U leert door diverse schema’s het ontwerpproces globaal weergegeven. In de training wordt hierop een nadere toelichting en terugkoppelingen gegeven.
 • In deze cursus zijn de ontwerptechnische, materiaaltechnische- en montagetechnische kwaliteitseisen en de eisen te stellen aan het beheren van een noodverlichting en vluchtrouteaanduiding onderscheiden in drie categorieën. Deze kunt u hierna gemakkelijk beheersen en uitvoeren in uw dagelijkse werkzaamheden.
 • U kunt lichtberekeningen DIALux evo noodverlichting vervaardigen, waardoor u voorkomt dat er problematiek wordt veroorzaakt bij de oplevering van de noodstroomvoorziening. In deze tijd kunnen wij NIET altijd meer uit gaan van spacingtabellen van leveranciers.
 • U leert hoe u kwaliteitseisen kan inzetten, dit zijn privaatrechtelijke eisen en normen en zijn onder meer afgeleid van de eisen van bijvoorbeeld privaatrechtelijke garantie-instituten. Kwaliteitseisen dienen als aanvulling op de wettelijke eisen en garanderen de kwaliteit van de noodverlichtingsinstallatie. Het tot stand komen van deze cursus, de docent is van mening dat aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de training altijd moet worden voldaan om een veilige installatie te kunnen leveren.
 • U leert Aanvullende kwaliteitseisen. Aanvullende kwaliteitseisen hebben veelal betrekking op het te realiseren van een (hogere) veiligheidsniveau. Aanvullende kwaliteitseisen zijn facultatief en worden in overleg tussen opdrachtgever/gebruiker en opdrachtnemer privaatrechtelijk vastgesteld.
 • U leert hoe u de verlichtingssterkte kan meten m.b.t. opleveringen, meten = weten.

Inhoud

Applicatie verlichting in kantoren (licht- en regelsystemen, armaturen, norm, specifieke eisen etc.). Applicatie verlichting in de MKB ( basissystemen verlichting, uitwerking verlichtingsprincipes, normen, specifieke eisen etc.). Applicatie verlichting in de gezondheidszorg (invulling van vraagstukken verlichting in de gezondheidszorg, soort en mogelijke toepassingen armaturen, norm etc.). Applicatie energiebesparing in de verlichting (confrontatie met energievraagstukken, analyse van besparingsmogelijkheden, voorbeelden uit de praktijk, het vervaardigen van een eenvoudige kosten/baten analyse en toelichting subsidiemogelijkheden). Alle bovengenoemde items worden doormiddel van cases in DIALux evo 8.2 behandeld, waardoor u bij u opdrachtgever een nog betere presentatie kan vervaardigen.

Aanpak

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als ontwerper met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven. Er wordt ingegaan op de modernste verlichtingssystemen en toestellen welke aanwezig voor o.a. kantoorverlichting, verlichting MKB, gezondheidszorg en energiebesparing systemen (bv. daglicht- en aanwezigheidsregeling). U verkrijgt een complete indruk over de stand van zaken in licht, verlichting, regelsystemen en berekening- software binnen de 4 onderwerpen.

Gewenste
voorkennis

MBO-niveau 3 elektrotechniek of gelijkwaardig Training CB-001 is een vereiste. Laptop is een vereiste.

Neem contact met ons op

+31 (0)6 41 594 705

training CB-312

 • 6-daagse cursus
 • 1.300,- (Exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal en koffie/lunch)
 • 6 dagen (niet-aaneengesloten) 12 dagdelen
 • Maximaal: 6 lesplaatsen
 • Woerden, 16, 23, 30 september, 7, 14 en 21 oktober 2020